1/2
ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
ARCHIECTURE

BY   ARTERIAL

Basic Arch’ 1

• เน้นพื้นฐานลายเส้นและความเข้าเรื่องมิติในการวาดภาพสถาปัตยกรรม
- พื้นฐานวาดเส้น/ Geometry form
- ต้นไม้ คน รถ วัตถุต่างๆ และสัดส่วนในการวาดภาพ (Scale)
 - เขียนภาพ Perspective ในมุมมอง Human, Bird, Worm eye view

 

Basic Arch’ 2
• เน้นใช้สี การนำเสนองานออกแบบและแนวทางพัฒนา Creativity
- เลือกใช้สี เทคนิคการลงสี
- Graphic design ประเภท Logo Symbol, Poster design
- การนำเสนอผลงานออกแบบด้วย Sketch Design
- การอ่านและเขียนภาพ Isometric

 

Basic Arch’ 3
• เน้นวิธีคิดในการออกแบบ พื้นฐานการเขียนแบบและความเข้าใจเรื่องความงามสำหรับงานสถาปัตยกรรม
- การเขียนแผนผัง (Plan) รูปด้านอาคาร (Elevation) และสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ
- พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
- พื้นฐานการออกแบบอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)
- พื้นฐานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
- การเขียนภาพเหมือนในงานสถาปัตยกรรม
- Visual Design และการจัดองค์ประกอบศิลป์

 

 

ฺBASIC ARCHIECTURE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

คอร์สละ8+2 ครั้ง (เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง)

พุธ-ศุกร์           17:00 - 20:00

เสาร์-อาทิตย์    9:00 – 12:00 ช่วงเช้า

                        13:00-16:00 ช่วงบ่าย

ราคาคอร์สละ 3800 บาท

Advance Arch’ 1
• เน้นเนื้อหาในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการสอบ PAT4 ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- House & Building Design
- ทฤษฎีและเนื้อหาที่ควรรู้ในการออกแบบเพื่อการสอบความถนัดสถาปัตยกรรม PAT4
- Style & History ของสถาปัตยกรรม
- Tropical Architecture ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเขตร้อนเพื่อการสอบ
- Material & Dimension ที่ควรรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม

 

Advance Arch’ 2
• เน้นการทำข้อสอบและเทคนิคการทำคะแนนในวิชา PAT4 และเนื้อหาเรื่องโครงสร้างในงาน สถาปัตยกรรม
- Architectural Structure และองค์ประกอบอาคารต่างๆในงานสถาปัตยกรรม
- Thai Architecture/ บุคคลและสถานที่สำคัญในงานสถาปัตยกรรมของไทย

- เทคนิคการทำข้อสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมให้ดีและเร็ว
- จำลองการสอบและวัดคะแนนให้พร้อมสำหรับการลงสนามสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม

1/8

ADVANCE 

ARCHIECTURE