วาดเส้น
DRAWING

BY ARTERIAL

DRAWING

Basic Drawing

• เป็นพื้นฐานการวดรูป เพื่อพัฒนาสูงงานทัศนศิลป์ปและงานออกแบบ เน้นการฝึกเส้นและประสาทสัมผัสทางตา

ไปสู่มือ เพื่อให้ได้สัดส่วนของวัตถุนั้นๆ
- สอนการใช้อุปกรณ์ ฝึกเส้น

-การมองโครงสร้างและการวัดสัดส่วน

- รูปทรงเลขาคญิต วัตถุอย่างง่าย

คอร์สละ8+2 ครั้ง (เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง)

พุธ-ศุกร์           17:00 - 20:00

เสาร์-อาทิตย์    9:00 – 12:00 ช่วงเช้า

                        13:00-16:00 ช่วงบ่าย

ราคาคอร์สละ 3800 บาท

Drawing’ 1

• เน้นสัดส่วน โครงสร้างที่มีความซับซ้อน วัตถุรูปทรงอิสระ

- วัตถุที่มีความซับซ้อนในการวัด

-วัตถุที่มีความแตกต่างทางขนาด

- การจัดองค์ประกอบ

1/7

Drawing ’ 2

• การลงน้ำหนัก

- การมองแสงและเงาของวัตถุ

-การลงน้ำหนักวัตถุ สีของวัตถุ

- ความแตกต่างของพื้นผิววัสดุ

Drawing'3

• โครงสร้าง การลงน้ำหนัก การจัดองค์ประกอบแบบกลุ่ม

-การจัดองค์ประกอบแบบกลุ่ม เน้นแสงเงาของวัตถุที่แตกต่างกัน

-การวาดภาพทัศนียภาพ(Landscape)

-หุ่นคน (Portrait)